(1)
مهنانیا.; صادقی سفیدمزگیع.; آقاطهرانیع. دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی. IJASR 2016, 8, 185-196.