(1)
نصیریم.; حق پرستع.; محسن زادهم.; حسن آبادیا.; نصیریخ.; رودباریز.; دوستیم. تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ. IJASR 2016, 8, 154-161.