(1)
وافریع.; روستائی علی مهرم.; قوی حسین زادهن.; طالبیف. اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ. IJASR 2016, 8, 197-205.