(1)
مرادیم.; افضل زادها.; بهگرم.; نوروزیانم. ع. تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی. IJASR 2015, 7, 278-284.