(1)
کلانترم.; یعقوبفرا.; خواجعلیف. تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی. IJASR 2016, 7, 456-465.