(1)
ایزیج.; زرقیح. مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار. IJASR 2015, 7, 58-65.