(1)
کارگرش.; قربانیغ. ر.; خوروشم. گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین. IJASR 2015, 7, 285-293.