(1)
هروی موسویع.; گلیانا.; مدرسیس. بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین. IJASR 2016, 8, 206-215.