(1)
سالاری نیاا.; فتحی نسریم. ح.; فرهنگ فره.; نعیمی پور یونسیح. تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین. IJASR 2013, 4.