(1)
سبحانی رادس.; بهگرم.; وکیلیر.; الهی ترشیزیم. تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In Vitro). IJASR 2013, 4.