(1)
باشتنیم.; فروغیع.; عدالتی نسبم.; فرهنگ فره. اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس. IJASR 2012, 4.