(1)
منیدریا.; امانلوح.; کشاورزو.; فروزان مهرم.; جلایری نیاا. مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری. IJASR 2012, 3.