[1]
سبحانی رادس. و الهی ترشیزیم. 2016. اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه‌های تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص قارچ‌های شکمبه. پژوهشهای علوم دامی ایران. 8, 2 (جولای 2016), 258-270. DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i2.48997.