[1]
مهنانیا., صادقی سفیدمزگیع. و آقاطهرانیع. 2016. دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی. پژوهشهای علوم دامی ایران. 8, 1 (جولای 2016), 185-196. DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.46120.