[1]
نصیریم., حق پرستع., محسن زادهم., حسن آبادیا., نصیریخ., رودباریز. و دوستیم. 2016. تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ. پژوهشهای علوم دامی ایران. 8, 1 (جولای 2016), 154-161. DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.36772.