[1]
وافریع., روستائی علی مهرم., قوی حسین زادهن. و طالبیف. 2016. اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ. پژوهشهای علوم دامی ایران. 8, 1 (جولای 2016), 197-205. DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.36450.