[1]
مرادیم., افضل زادها., بهگرم. و نوروزیانم. ع. 2015. تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی. پژوهشهای علوم دامی ایران. 7, 3 (دسامبر 2015), 278-284. DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i3.35876.