[1]
کلانترم., یعقوبفرا. و خواجعلیف. 2016. تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی. پژوهشهای علوم دامی ایران. 7, 4 (ژانویه 2016), 456-465. DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i4.33949.