[1]
ایزیج. و زرقیح. 2015. مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار. پژوهشهای علوم دامی ایران. 7, 1 (می 2015), 58-65. DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i1.32445.