[1]
کارگرش., قربانیغ.ر. و خوروشم. 2015. گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به منبع دانه غله و مکمل روغن در جیره گاوهای شیری هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران. 7, 3 (دسامبر 2015), 285-293. DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v7i3.27929.