[1]
هروی موسویع., گلیانا. و مدرسیس. 2016. بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران. 8, 1 (جولای 2016), 206-215. DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i1.22315.