[1]
سالاری نیاا., فتحی نسریم.ح., فرهنگ فره. و نعیمی پور یونسیح. 2013. تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین. پژوهشهای علوم دامی ایران. 4, 4 (مارس 2013). DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20332.