[1]
سبحانی رادس., بهگرم., وکیلیر. و الهی ترشیزیم. 2013. تأثیر پرتوتابی گاما و عمل آوری با سود سوزآور بر فراسنجه‌های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro). پژوهشهای علوم دامی ایران. 4, 4 (مارس 2013). DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i4.20331.