[1]
باشتنیم., فروغیع., عدالتی نسبم. و فرهنگ فره. 2012. اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس. پژوهشهای علوم دامی ایران. 4, 3 (اکتبر 2012). DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i3.16258.