[1]
منیدریا., امانلوح., کشاورزو., فروزان مهرم. و جلایری نیاا. 2012. مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری. پژوهشهای علوم دامی ایران. 3, 2 (ژانویه 2012). DOI:https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i2.11069.