##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مصطفی محقق دولت آبادی اسما مرادعلی‌پور فرخنده منصوری فرنگیس فتاحی زینب صالحی

چکیده

نرخ باروری یکی از صفات مهم اقتصادی در گوسفند است، که تحت تأثیر ژنتیک و محیط می­باشد. ژنBMP15  یکی از ‌ژن‌های موثر بر این صفت می‌باشد و جهش­های مختلف در این ژن باعث تغییر راندمان صفات تولیدمثلی و رشد در گوسفند می‌شود. چنانکه باروری بالا در گوسفندان به علت جهش در جایگاه BMP15 با منشأ اووسیتی (ژن فاکتور رشد) شناخته شده است. در این مطالعه از روش PCR-RFLP برای شناسایی چند شکلی‌ جایگاه‌های ژنی FecXI، FecXH وFecXB  استفاده شد. بدین منظور از تعداد 92 رأس میش نژاد لک قشقایی و بهمئی به طور تصادفی خون‌گیری صورت گرفت و استخراج DNA با استفاده از کیت استخراجDNA  انجام شد. قطعات مورد نظر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی (قطعه bp 204 از FecXI، قطعه bp 235 از FecXH و قطعه bp 153 از ژن FecXB)، و توسط واکنش زنجیره پلی‌مراز (PCR) تکثیر گردید. پس از مجاورت محصولات PCR با آنزیم­های اختصاصی (XbaI، SpeI وDdeI)، مشاهده گردید که همه قطعات FecXI و FecXH فاقد جایگاه برش برای آنزیم هضم‌کننده بوده و تنها یک الگوی باندی در آن­ها مشاهده شد. این مطالعه تنها وجود آلل­های تیپ وحشی را تأیید کرد. تمامی نمونه‌ها دارای ژنوتیپ هموزیگوت بودند و جهش اینوردل و هانا (جهشی که در حالت هتروزيگوت باعث افزايش ميزان تخمک‌گذاری می‌شود) در آن­ها یافت نشد. براساس نتایج این مطالعه، ژن BMP15 نمی­تواند تأثیری بر میزان چند‌قلوزایی در گوسفندان مورد مطالعه داشته باشد، بنابراین باید به دنبال جهش­ها یا ژن­های دیگری بود.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

باروری, چندشکلی, ژن BMP15, گوسغند

مراجع
1- Abulyazid, I., H. M. Sharada, M. S. Abdalla, H. M. Saleh, and W. F. Hassanin. 2011. FecX1 gene as a monitor for the production of twins in the Egyptian sheep. Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, 1(4): 217-219.
2- Alinaghizadeh, H., M. R. MohammadAbadi, and S. Zakizadeh. 2010. Exon 2 of BMP15 gene polymorphism in Jabal Barez Red Goat. Iranian Journal of Agricultural Biotechnology, 2(1): 69-80. (In Persian).
3- Amiri, A., G. H. Rahimi Miyanji, and M. Vatankhah. 2008. Absence of allelic polymorphisms in Broula (FecB) and FecX1 gene in Lori-Bakhtiari breed sheep. Journal of Genetics-Novin, 3(4): 57-63. (In Persian).
4- Bodin, L., E. Di Pasquale, S. Fabre, M. Bontoux, P. Monget, L. Persani, and P. Mulsant. 2007. A novel mutation in the BMP15 gene causing defective protein secretion is associated with both increased ovulation rate and sterility in Lacunae sheep. Endocrinology, 148: 393-400.
5- Borni, J., B. Sonia, and D. M. Naouer. 2011. Study for identification FecXI and FecXH mutations in Tunisian Barbarine sheep. Research Opinions in Animal & Veterinary Sciences, 1(2): 112-115.
6- Chu, M. X., Z. H. Liu, C. L. Jiao, Y. Q. He, L. Fang, S. C. Ye, G. H. Chen, and J. Y. Wang. 2006. Mutations in BMPR-IB and BMP15 genes are associated with litter size in small tailed Han sheep (Ovis aries). Animal Science, 85: 598-603.
7- Chu, M., R. Cheng, G. Chen, L. Fang, and S. Ye. 2004. Study on bone morphogenetic protein 15 as a candidate gene for prolificacy of small tail Han sheep and Hu sheep. Journal of Anhui Agricultural University, 32(3): 278-282.‏
8- Davis, G. H. 2005. Major genes affecting ovulation rate in sheep. Genetics Selection Evolution, 37: 11–23.
9- Davis, G. H., S. M. Galloway, I. K. Ross, S. M. Gregan, J. Ward, B. V. Nimbkar, P. M. Ghalsasi, C. Nimbkar, G. D. Gray, Subandriyo, I. Inounu, B. Tiesnamurti, E. Martyniuk, E. Eythorsdottir, P. Mulsant, F. Lecerf, J. P. Hanrahan, G. E. Bradford, and T. Wilson. 2002. DNA tests in prolific sheep from eight countries provide new evidence on origin of the Booroola (FecB) mutation. Biology of Reproduction, 66: 1869-1874.
10- Davis, G.H., L. Balakrishnan, I. K. Ross, T. Wilson, S. M. Galloway, B. M. Lumsden, et al. 2006. Investigation of the Booroola (FecB) and Inverdale (FecXI) mutations in 21 prolific breeds and strains of sheep sampled in 13 countries. Animal Reproduction Science, 92: 87–96.
11- Dinçel, D., S. Ardiçli, B. Soyudal, M. Er., F. Alpay, H. Șamli, and F. Balci. 2015. Analysis of FecB, BMP15 and CAST gene mutations in Sakiz sheep. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(4): 483-488.‏
12- Eghbalsaied, S., H. Amini, S. Shahmoradi, and M. Farahi. 2014. Simultaneous presence of G1 and G4 mutations in growth differentiation factor 9 gene of Iranian sheep. Iranian Journal of Applied Animal Research, 4: 781-785. (In Persian).
13- Eghbalsaied, S., K. Ghaedi, S. Shahmoradi, A. Pirestani, H. Amini, T. Saiedi, L. Nicol, and A. McNeilly. 2012. Presence of SNPs in GDF9 mRNA of Iranian Afshari sheep. Iranian International Journal of Fertility and Sterility, 5: 225–230 (In Persian).
14- Galloway, S. M., K. P. McNatty, L. M. Cambridge, M. P. E. Laitinen, J. L. Juengel, T. S. Jokiranta, et al. 2000. Mutations in an oocyte-derived growth factor gene (BMP15) cause increased ovulation rate and infertility in a dosage-sensitive manner. Nature Genetics, 25: 279–283.
15- Galloway, S. M., S. M. Gregan, T. Wilson., K. P. McNatty, J. L. Jungel, O. Ritvos, and G. H. Daivis. 2002. BMP15 mutations and ovarian function. Molecular and Cellular Endocrinology, 191: 15-18.
16- Ghaffari, M., A. Nejati-Javaremi, and G. Rahimi-Mianji. 2009. Lack of polymorphism in the oocyte derived growth factor (GDF9) gene in the Shal breed of sheep. South African Journal of Animal Science, 39: 355-360.
17- GhangAhi. H., Gh. L. Mohamade, H. Ghale dare, and M. R. Afzal Zadeh. 2015. The study of mutations FECXB and FECXG in Kamvry goats in Khuzestan province. Iranian Journal of Genetics in the Third Millennium, 2: 3528-3535. (In Persian).
18- Guan, F., S. R. Liu, G. Q. Shi, and L. G. Yang. 2007. Polymorphismof FecB gene in nine sheep breeds or strains and its effects on litter size, lamb growth and development. Animal Reproduction Science, 99: 44-52.
19- Gursel, F. E., I. Akis, H. Durak, A. Mengi, and K. Oztabak. 2011. Determination of BMP15, BMPR-1B and GDF-9 gene mutations of the indigenous sheep breeds in Turkey. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 17(5): 725-729.
20- Hanrahan, J. P., S. M. Gregan, P. Mulsant, M. Mullen, G. H. Davis, R. Powell, and S. M. Galloway. 2004. Mutations in the genes for oocyte-derived growth factors GDF9 and BMP15 are associated with both increased ovulation rate and sterility in Cambridge and Belclare sheep (Ovis aries). Biology of Reproduction, 70: 900-909.
21- Hedayat Iveregh, N., R. Meraeiashtiani, and A. Nejati Javaremi. 2011. Investigate the presence of polymorphisms in genes FecXI and FecXH associnted with twin formation in Shal sheep. Journal of Genetic Novin, 6(4): 29-34. (In Persian).
22- Hua, G. H., S. L. Chen, J. T. Ai, and L. Yang. 2008. None of polymorphism of ovine fecundity major genes FecB and FecX was tested in goat. Animal Reproduction Science, 108: 279-286.
23- Khanahmadi, A., S. H. Gharehveysi, R. Khataminejad, and J. Arab. 2014. Polymorphic variants of G1 and B4 from GDF9 of Dalagh sheep. Iranian Journal of Research on Animal Production, 10: 148-155. (In Persian).
24- Kumar, S., A. K. Mishra, A. P. Kolte, S. K. Dash, and S. A. Karim. 2008. Screening for Booroola (FecB) and Galway (FecXG) mutations in Indian sheep. Small Ruminant Research, 80 (1-3): 57-61.
25- Lin, J., Z. Du, C. Qin, J. f. Wang, and X. Ran. 2007. Polymorphism of BMP15 gene in Guizhou white goats. Animal Husbandry and Veterinary Medicine, 39(12): 21-24.
26- Lio, S. F., Y. L. Jiang, and L. X. Du. 2003. Study of BMPR-IB and BMP15 as candidate genes for fecundity in little tailed Han sheep. Acta Genetica Sinica, 8: 755–760.
27- Luis, V., P. Ricardo, M. T. Tejedor, L. Adolfo, and S. Isidro. 2009. A 17 bp deletion in the Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP15) gene is associated to increased prolificacy in the Rasa Aragonesa sheep breed. Animal Reproduction Science, 110: 139–146.
28- Martinez-Royo, A., J. J. Jurado, J. P. Smulders., et al. 2008. A deletion in the bone morphogenetic protein 15 gene causes sterility and increased prolificacy in Rasa Aragonesa sheep. Animal Genetics, 39 (3): 294–297.
29- Michaidilis, G., M. Avdi, and V. Pappa. 2008. Reproductive performance and investigation of BMPR-IB and BMP15 gene mutations in Greek Chios and Florina sheep breeds. Arch Zootech, 11(1): 24-31.
30- Moghadaszadeh, M., M. R. Mohammadabadi, and A. K. Esmailizadeh. 2015. Association of Exon 2 of BMP15 Gene with the litter Size in the Raini Cashmere goat. Iranian Journal of Genetics in the Third Millennium, 13: 4062-4067. (In Persian).
31- Monteagudo, L. V., R. Ponz, M. T. Tejedor, A. Lavina, and I. Sierra. 2009. A 17 bp deletion in the bone morphogenetic protein 15 gene is associated to increased prolificacy in the Rasa Aragonesa sheep breed. Animal Reproduction Science, 110: 139-146.
32- Moradband, F., G. Rahimi, and M. Gholizadeh. 2011. Association of polymorphisms in fecundity genes of GDF9, BMP15 and BMP15-1B with litter size in Iranian Baluchi sheep. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 9: 1179-1183.
33- Gemmell, N. J. and J. Slate. 2006. Heterozygote advantage for fecundity. PLoS One, 1(1):125.
34- Pardeshi, V. C., M. N. Sainani, J. F. Maddox, P. M. Ghalsasi, C, Nimbkar, and V. S. Gupta. 2005. Assessing the role of FecB mutation in productivity of Indian sheep. Current Science, 89 (5): 887–890.
35- Paz, E., J. Quinones, S. Bravo, H. H Montaldo, and N. Sepulveda. 2015. Genotyping of BMPR1B, BMP15 and GDF9 genes in Chilean sheep breeds and association with prolificacy. Animal Genetics, 46: 98-99.
36- Pirkhezranian, Z., A. Mohammad Hashemi, M. Tahmorthpour, and N. Pirani. 2015. Polymorphhism in second exon of BMP 15 gene in Sangsari sheep of Iran. Iranian Journal of Animal Science Research, 6 (4): 381-387. (In Persian).
37- Polley, S., S. De, B. Brahma, A. Mukherjee, P. Vinesh, S. Batabyal, J. S. Arora, S. Pan, A. K. Samanta, T. K. Datta, and S. L. Goswami. 2010. Polymorphism of BMPR1B, BMP15 and GDF9 fecundity genes in prolific Garole sheep. Tropical Animal Health and Production, 42(5): 985-993.
38- Polley, S., S. De, S. Batabyal, R. Kaushik, P. Yadav, and J.S. Arora. 2009. Polymorphism of fecundity genes (BMPR1B, BMP15 and GDF9) in the Indian prolific Black Bengal goat. Small Ruminant Research, 85: 122–129.
39- Shahmohammadi, L. 2010. Identify polymorphisms GDF9, BMP15 and FecB genes effective twining by PCR-RFLP and PCR-SSCP techniques in Zel sheep. M.Sc Thesis, University of Gorgan. (In Persian).
40- Solimani, B., M. G. Rahimi, and B. Chaharaein. 2011. The segregation of exon 2 BMP15 gene on twining and traits of weight in Sanjabi sheep. Iranian Journal of Biology, 24(4): 487-493. (In Persian).
41- Tajangookeh, H. D., A. R. Shahneh, M. J. Zamiri, M. Daliri, H. Kohram, and A. Nejati-Javaremi. 2009. Study of BMP15 gene polymorphism in Iranian goats. African Journal of Biotechnology, 8(13): 2929-2932.
42- Vacca, G. M., A. Dhaouadi, M. Rekik, V. Carcangiu, M. Pazzola, and M. L. Dettori. 2010. Prolificacy genotypes atBMPR 1B, BMP15 and GDF9 genes in North African sheep breeds. Small Ruminant Research, 88(1): 67-71.
43- Wang, Q. G., F. G. Zhong, H. Li, X. H. Wamg, S. R. Liu, X. J. Chen, and S. Q. Gan. 2005. Detection of major gene on litter size in sheep. Yi. Chuan xue bao, 27(1):8.
44- Wang, Q. G., F. G. Zhong, H. Li, X. H. Wang, S. R. Liu, and X. J. Chen. 2003. The polymorphism of BMPR-IB gene associated with litter size in sheep. Grass-feeding Livestock, 2: 20-23.‏
45- Wang, Y., L. Yuanxiao, Zh. Nana, W. Zhanbin, and B. Junyan. 2011. Polymorphism of Exon 2 of BMP15 Gene and Its Relationship with litter size of Two Chinese goats. Asian-Australian Journal of Animal Sciences, 24(7): 905-911.
46- Zamani, P., R. Abdoli, A. Deljou, and H. Rezvan. 2015a. Polymorphism and bioinformatics analysis of growth differentiation factor 9 gene in Lori sheep. Annals of Animal Science, 15(2):337-348.
47- Zamani, P., S. Nadri, R. Saffaripour, A. Ahmadi, F. Dashti, and R. Abdoli. 2015b. A new mutation in exon 2 of the bone morphogenetic protein 15 gene is associated with increase in prolificacy of Mehraban and Lori sheep. Tropical Animal Health and Production, 47(5): 855-860.
ارجاع به مقاله
محقق دولت آبادیم., مرادعلی‌پورا., منصوریف., فتاحیف., & صالحیز. (2019). شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد. پژوهشهای علوم دامی ایران, 11(2), 247-257. https://doi.org/10.22067/ijasr.v1397i1.70188
نوع مقاله
علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور