##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علیرضا ولی کمال تقی قورچی مهدی فرحپور آشور محمد قره باش رحمت سمیعی

چکیده

جلبک دریایی گونهSargassumilicifolium برای تغذیه دام می تواند مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارزش غذایی جلبک دریایی سارگاسوم ایلیسیفولیوم به عنوان یک خوراک غذایی در تغذیه گوسفندان می باشد. در این آزمایش از پنج جیره حاوی0،، 10، 20، 30 و 40 درصد جلبک دریایی استفاده شد. 25 رأس گوسفند در 5 گروه 5 تایی به صورت تصادفی دسته بندی شدند. طرح آزمایشی استفاده شده طرح کاملا تصادفی بود. در این تحقیق ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری ماده خشک جلبک، فرآسنجه های عملکردی و شکمبه ا ی و الکترولیت های خون بره ها اندازه-گیری شدند. اثرات تیمار بر روی مصرف خوراک معنی داری نبود (05/0P>). با افزایش سطح جلبک در جیره مصرف آب به صورت معنی دار افزایش یافت (05/0P<). اندازه گیری تجزیه پذیری ماده خشک جلبک در زمان های صفر، 4، 8 ، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت بود. در تجزیه پذیری ماده خشک جلبک میزان بخش های سریع تجزیه (a) و کندتجزیه (b) به ترتیب برابر 42 و 6/33 درصد بود. تجزیه پذیری مؤثر ماده خشک با سرعت عبوری 2، 5 و 8 درصد به ترتیب 6/49، 5/45 و 3/44 درصد به دست آمد.pH مایع شکمبه با افزایش درصد جلبک در جیره افزایش یافت. اثر تیمار بر روی غلظت سدیم و کلر خون معنی دار نبود (05/0P>)، اما بر روی غلظت پتاسیم خون معنی دار بود. سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم بر غلظت پتاسیم، کلسترول و تری گلیسیرید اثرات معنی دار داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که از سارگاسوم ایلیسیفولیوم می توان به عنوان یک خوراک غیر مرسوم تا 40 درصد علوفه مصرفی گوسفندان استفاده نمود.

جزئیات مقاله

مراجع
1-قورچی، ت.، ف. قنبری و ط. ابراهیمی.1391. بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی و میکروب های سیلاژ ذرت. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. 4:344-235.
2-AOAC. 2000. Official Methods of Analysis of Association of Analytical Chemists, 17Ed. Horwitz, W. (Ed). Gaithersburg, Maryland,U.S.A. Pp. 1, 6, 14-15, 33.
3-Arieli, A., D. Sklan., and G. Kissil. 1993. Note on nutritivevalue of Ulva lactuca for ruminants. Anim. Prod. 53:329-331.
4-Allen, V. G., K. R. Pond., K. K. Saker., J. P. Fontenot., C. P. Bagley., R. L. Ivy., R. R. Evans., C. P. Brown., M. F. Miller., J. L. Montgomery., T. M. Dettle., and D. B. Wester. 2001. Tasco-Forage: III. Influence of a extract on performance, monocyte immunecell response and carcass characteristics in feed lot-finished steers. J. Anim Sci. 79:1032–1040.
5-Archer, G. S., T. H. Friend., D. Caldwell., K. Amiss., and P. D. Krawczel. 2007. Effect of the seaweed Ascephyllumnodosum on lambs during forced walking and transport. J Anim Sci. 85: 225 – 232.
6-Casas, M., H. Hernandes., A. Marin., R. Aguila., and S. Carrillo. 2003. of Sargassum spp. algae as supplement for goat's cattle. XIII Congreso Latinoamericanode Nutrición. Acapulco Guerrero, 9-13 NoviembreMéxico. 263 pp.
7-Casas, M., H. Hernandes., A. Marin., R. Aguila., C.J. Hernandez., I. Sanchez., and S. Carrillo. 2006. TheseaweedSargassum(Sargassaceae) as tropical alternativefor goat’s feeding. Rev Biol Trop. 54(1): 83-92.
8-Gojon, B. H. H., D. A. Siqueiros., and H. Hernandez. 2008. In situ ruminal digestibility and degradability of Macrocystis pyrifera and Sargassum spp in bovine livestock. Cien Mar.24:463-481.
9-Hansen, H. R., B. L. Hector., and J. Feldmann. 2003. A qualitativeand quantitative evaluation of the seaweed diet of North Ronaldsay sheep. Anim. Feed Sci.Technol 105: 21-28.
10-Karla, J. M., and S. Brooke. 2003.Nutritional composition of edible Hawaiian seaweeds. J ofApplied Phycology.15: 513–524.
11-Marin, A. A. 1999. Utilización del alga Sargassum spp. Comocomplemento alimenticio de ganado ovino. Centro Interdisciplinariode Ciencias Marinas. I.P.N. La Paz, BajaCalifornia Sur, México. Tesis de Maestría. 86 pp.
12-Orskov, E. R., and Y. McDonald. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from determining the digestibility of feeds in the rumen. Journal Agricultural Science, Cambridge. 92:499-503.
13-SAS Institute. 2000. SAS/STAT User's Giude Release 6.12. SAS Inst., Inc., Carry, N.C.
14-Saker, K. E., V. G. Allen., J. P Fontenot., C. P. Bagley., R. L. Ivy., R. R Evans., and D. B. Wester. 2001.Tasco-Forage:II. Monocyte immune cell response and performance of beef steers grazing tall fescue treated with a seaweed extract. J. Anim Sci. 79:1022–1031.
15-Satter, L. D., and L. L. Slyter. 1974. Effect of ammonia concentrationon rumen microbial protein production in vitro. Br.JNutr. 32: 199-208.
16-Turner, J. L., S. S. Dritz., J. J. Higgins., and J. E. Minton. 2002. Effects of Ascophyllum nodosum extract on growth performance and immune function of young pigs challenged with Salmonellaty pH imurium. J. Anim Sci.80:1947–1953.
17-Van Soest, P. J., J. B Robertson., and B. A .Lewis.1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrtion. J. Dairy Sci.74:3583-3597.
18-Ventura, M. R., and J. I. R Castanon.1997. The nutritive value of seaweed(Ulva lactuca) for goats. J.Small.Rum. Res.29:325-327.
19-Wilkie, A. C and W. W. Mulbry. 2002. Recovery of dairy manure nutrients benthic fresh water algae. Bioresour. Technol.84(1):81-91.
20-Zubia, M., C. E. Papyri, E. Deslandes., and J. Guezennec. 2003. Chemical composition of attached and drift specimens of Sargassum mangarevense and Turbinaria ornata (Phaeophyta: Fucales) from Tahiti, French Polynesia. BotanicMarina. 46; 6; 562–571.
ارجاع به مقاله
ولی کمالع., قورچیت., فرحپورم., قره باشآ. م., & سمیعیر. (2015). اثر جایگزینی سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی وشکمبه ای بره های زل. پژوهشهای علوم دامی ایران, 6(4), 279-285. https://doi.org/10.22067/ijasr.v6i4.45416
نوع مقاله
علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان