##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حیدر زرقی ابوالقاسم گلیان حسن کرمانشاهی

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ گیاه رزماری به جیره مصرفی بر شاخص‌های عملکرد تولیدی و پارامترهای سنجش کیفیت تخم مرغ، آزمایشی با استفاده از 200 قطعه مرغ تخمگذار سویه "های لاین-W36" در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل 5 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل افزودن 5 سطح پودر برگ گیاه رزماری (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) به جیره مرغان تخم‌گذار در دامنه سنی 38-29 هفتگی بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن سطوح مختلف پودر برگ گیاه رزماری به جیره دارای اثرات معنیداری بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم‌مرغ در مرغان تخمگذار میباشد (05/0>p). از این رو، بالاترین میزان درصد تخم‌گذاری و تولید توده‌ای تخم مرغ و پایین‌ترین ضریب تبدیل غذایی در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 5/1 درصد پودر برگ گیاه رزماری مشاهده شد. بالاترین وزن تخممرغ در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 1 درصد پودر برگ گیاه رزماری مشاهده شد. همچنین کیفیت سفیده (واحد هاو) تخم مرغ‌های نگهداری شده به مدت 21 روز در شرایط 4 درجه سانتی‌گراد در تخم‌ مرغ‌های حاصل از پرندگان تغذیه شده با جیره‌های حاوی پودر برگ گیاه رزماری نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره فاقد ماده افزودنی بالاتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن پودر برگ گیاه رزماری به جیره‌ی غذایی مرغان تخم‌گذار دارای اثرات مثبتی بر شاخص‌های عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ و حفظ کیفیت تخم مرغ طی مدت ذخیره‌سازی است.

جزئیات مقاله

مراجع
Alçiçek, A., M. Bozkurt, and M. Çabuk. 2003. The effects of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Science, 33: 89-94.
2- Alçiçek, A., M. Bozkurt, and M. Çabuk. 2004. The effect of a mixture of herbal essential oils, an organic acid or a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science, 34: 217-222.
3- Asmundson, V. S. and G. A. Baker. 1940. Percentage shell as a function of shell thickness, egg volume and egg weight. Poultry Science, 19: 227-232.
4- Basmacioglu, H., O. Tokusoglu, and M. Ergul. 2004. The effect of oregano and rosemary essential oils or alpha-tocopheryl acetate on performance and lipid oxidation of meat enriched with n-3 PUFAs in broilers. South African Journal of Animal Science, 34: 197-210.
5- Botsoglou, N. A., P. Florou-Paneri., E. Christaki., D. J. Fletouris, and A. B. Spais. 2002. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh, and abdominal fat tissues. British Poultry Science, 43: 223-230.
6- Brenesa, A. and E. Rourab. 2010. Essential oils in poultry nutrition: Main effects and modes of action. Animal Feed Science and Technology, 158(1-2):1-14.
7- Carter, T. C. 1975. The hen’s egg: Estimation of shell superficial area and egg volume, using measurements of fresh egg weight and shell length and breadth alone or in combination. British Poultry Science, 16: 541-543.
8- Cetingul, I. S., I. Bayram., A. A. Akkaya., C. Uyarlar., M. Yardimci., E. H. Sahin, and E. Sengor. 2007. Utilisation of oregano (Origanum vulgaris) in laying quails (Coturnix coturnix japonica) (2): The effects of oregano on performance, carcass yield, liver and some blood parameters. Archiva Zootechnica, 10: 1-10.
9- Cherian, G., F. W. Wolfe, and J. S. Sim. 1996. Dietary oils with added tocopherols: Effects on egg or tissue tocopherols, fatty acids and oxidative stability. Poultry Science, 75: 423- 431.
10- Craig, J. W. 1999. Health promoting properties of common herbs. The American Journal of Clinical Nutrition, 70: 491-499.
11- Cross, D. E., R. M. McDevitt., K. Hillman, and T. Acamovic. 2007. The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. Journal of British Poultry Science, 48: 496-506.
12- Cuvelier, M. E., H. Richard, and C. Berset. 1996. Antioxidative activity and phenolic composition of pilot-plant and commercial extracts of sage and rosemary. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 73: 645-652.
13- David, P. E. and D. M. Chistopher. 2004. A practical manual for understanding the shell structure of broiler hatching eggs and measurements of their quality. Bulletin 1139. Mississippi state university.
14- Etches, R. J. 1996. Reproduction in Poultry. CAB International, University Press, Cambridge, UK.
15- Fairchild, A. S., J. L. Grimes., F. T. Jones., M. J. Wineland., F. W. Edens, and A. E. Sefton. 2001. Effects of hen age, bio-mos and flavomycin on poult susceptibility to oral Escherichia coli challenge. Poultry Science, 80: 562-571.
16- Galobart, J., A. C. Barroeta., M. D. Baucells., L. Cortinas, and F. Guardiola. 2001. α-Tocopherol transfer efficiency and lipid oxidation in fresh and spray-dried eggs enriched with ω3-polyunsaturated fatty acids. Poultry Science, 80: 1496-1505.
17- Hamilton, R. M. G. 1978. Observations on the changes in physical characteristics that influence eggshell quality in ten strains of White Leghorns. Poultry Science, 57: 1192-1197.
18- Hernandez, F., J. Madrid., V. Garcia., J. Orengo, and M. D. Megias. 2004. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility and digestive organ size. Poultry Science, 83: 169-174.
19- HyLine. 2014. Hy-Line W-36 Commercial layers management guide. http://www.hyline.com/default.aspx.
20- Izy, J. and H. Zarghi. 2015. Comparison of regression and artificial neural network models in predicting the production performance of laying hens. Iranian Journal of Animal Science Research, 7(1): 58-65. (In Persian).
21- Jamroz, D., T. J. Wertlecki., J. Orda., A. Wiliczkiewicz, and J. Skorupińska. 2003. Influence of phatogenic extracts on gut microbial status in chickens. 14th European Symposium on Poultry Nutrition, August, Lillehammer, Norway.
22- Jugl-Chizzola, M., E. Ungerhofer., C. Gabler., W. Hagmuller., R. Chizzola., K. Zitterl-Eglseer, and C. Franz. 2006. Testing of the palatability of Thymus vulgaris L. and Origanum vulgare L. as flavouring feed additive for weaner pigs on the basis of a choice experiment. Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift, 119: 238-243.
23- Karpinská, M., J. Borowski, and M. Danowska-Oziewicz. 2000. Antioxidative activity of rosemary extract in lipid fraction of minced meatballs during storage in a freezer. Molecular Nutrition and Food Research, 44: 38-41.
24- Lee, K., W. Everts, and A. C. Beyen. 2006. Dietary carvacrol lowers body gain but improves feed conversion in female broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research, 12: 394-399.
25- Lee, K. W., H. Everts., H. J. Kappert., M. Frehner., R. Losa, and A. C. Beynen. 2004. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. Journal of British Poultry Science, 44: 450- 457.
26- Leveille, G. A., D. R. Romsos., Y. Y. Yeh, and E. K. O’Hea. 1975. Lipid biosynthesis in the chick. A consideration of site of synthesis, influence of diet and possible regulating mechanisms. Poultry Science, 54: 1075-1093.
27- Lopez-Bote, C. J., J. I. Gray., E. A. Gomaa, and C. J. Flegal. 1998. Effect of dietary administration of oil extracts from rosemary and sage on lipid oxidation in broiler meat. British Poultry Science, 39: 235-240.
28- Mahboubi, M. and G. Haghi. 2008. Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology, 119: 325-327.
29- Najifi, P. and M. Torki. 2010. Performance, blood metabolities and immune competance of broiler chicks fed diets included essential oils of medicinal herbs. Journal of Animal and Veterinary Advance, 9: 1164-1168.
30- NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th ed. National Academy Press, Washington. DC.
31- Ocak, N., G. Erener., F. Burak., A. M. Sungu., A. Altop, and A. Ozmen. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L.) or thyme (Thymus vulgaris L.) leaves as growth promoter source. Czech Journal Animal Science, 53(4): 169-175.
32- Offord, E. A., F. Guillot., R. Aeschbach., J. Loliger, and A. M. A. Pfeifer. 1997. Antioxidant and biological properties of rosemary components: Implications for food and health. Pages 88–96 in Natural Antioxidants. Chemistry, Health Effects and Applications. F. Shahidi, ed. AOCS Press.
33- Ozer, H., M. Sökme., M. Güllüce., A. Adigüzel., F. Sahin., A. Sökmen., H. Kilic, and O. Baris. 2007. Chemical composition and antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract of Hippomarathum microcarpum (Bieb.) from Turkey. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55: 937-942.
34- Platel, K. and K. Srinivasan. 2004. Digestive stimulant action of spices: a myth or reality. Indian Journal of Medical Research, 119: 167-179.
35- Qi, G. H. and J. S. Sim. 1998. Natural tocopherol enrichment and its effect in n-3 fatty acid modified chicken eggs. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46: 1920-1926.
36- Rao, R. R., K. Platel, and K. Srinivasan. 2003. In vitro influence of spices and spice-active principles on digestive enzymes of rat pancreas and small intestine. Molecular Nutrition and Food Research, 47: 408-412.
37- Richheimer, S. L., M. W. Bernart., G. A. King., M. C. Kent, and D. T. Bailey. 1996. Antioxidant activity of lipid-soluble phenolic diterpenes from rosemary. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 73: 507-514.
38- SAS Institute. 2003. User's guide: Statistics. Vol. 2. 9.1 ed. S.A.S Institute Cary, NC.
39- Suresh, D. and K. Srinivasan. 2007. Studies on the in vitro absorption of spice principles-curcumin, capsaicin and piperine in rat intestines. Food and Chemical Toxicology, 45: 1437-1442.
40- Wei, A. and T. Shibamoto. 2007. Antioxidant activities and volatile constituents of various essential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55:1737-1742.
41- Yesilbag, D., S. S. Gezen., H. Biricik, and Y. Meral. 2013. Effects of dietary rosemary and oregano volatile oil mixture on quail performance, egg traits and egg oxidative stability. British Poultry Science, 54(2): 231-237.
42- Zarghi, H., A. Golian, and H. Kermanshahi. 2015. The effect of rosemary hydro-alcoholic (Rosmarinus Officinalis L.) extract on performance and egg quality in laying hens. Iranian Journal of Animal Science 46(1): 1-8. (In Persian).
ارجاع به مقاله
زرقیح., گلیانا., & کرمانشاهیح. (2017). تأثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری (Rosmarinus Officinalis L.) بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان تخم‌گذار. پژوهشهای علوم دامی ایران, 8(4), 646-655. https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i4.34021
نوع مقاله
علمی پژوهشی- تغذیه طیور

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده