##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مصطفی آشوری , قاسم جلیلوند , مهران مهری , غلامرضا زابلی , محمود قزاقی ,

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین احتیاجات لیزین بلدرچین ژاپنی بر اساس قابلیت هضم در دامنه سنی 21-7 روزگی انجام شد. سطوح درجه بندی شده ال- لیزین هیدروکلراید در ازای حذف همان مقدار نشاسته ذرت به جیره پایه اضافه شد تا سطوح مختلف لیزین قابل هضم از 75/0 تا 35/1 درصد جیره بدست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح لیزین قابل هضم جیره افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک، مصرف خوراک و وزن گوشت سینه و وزن ران به طور معنی دار تغییر می کند. از روش های مدل سازی خط شکسته خطی و خط شکسته درجه دو بر اساس نقطه شکست برای تعیین میزان احتیاجات لیزین قابل هضم استفاده گردید. بر اساس خط شکسته خطی، نقطه شکست برای ضریب تبدیل غذایی و وزن ماهیچه سینه به ترتیب 99/0 و 04/1 درصد لیزین قابل هضم جیره و بر اساس خط شکسته درجه دو نقطه شکست برای افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و وزن ماهیچه سینه به ترتیب 11/1، 04/1 و 15/1 درصد لیزین قابل هضم جیره به دست آمد. این نتایج نشان داد که مقدار احتیاجات لیزین قابل هضم برای حداکثر وزن سینه بیش از احتیاجات برای افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
آشوریم., جلیلوندق., مهریم., زابلیغ., & قزاقیم. (2013). برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 5(2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v5i2.28287
نوع مقاله
علمی پژوهشی- تغذیه طیور