##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسین دقیق کیا , وفا محمدی ,

چکیده

به منظور بررسی اثر جنس نر بر رفتارهای تولیدمثلی بزهای ماده، 88 رأس بز ماده نژاد مرخز 2±42 کیلوگرم، 5/3ساله، همراه با 10 رأس بز نر، به مدت 6 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی در قالب 2 آزمایش انجام شد. در آزمایش اول 48 رأس بز ماده در 3 گروه 8 رأسی با 2 تکرار در دو سمت بزهای نر به ترتیب در فواصل 5-0، 15-10 و 30-25 متری قرار گرفتند. در آزمایش دوم 24 رأس بز ماده سیدرگذاری شده و به همان ترتیب آزمایش اول ولی با یک تکرار و تنها در یک سمت بزهای نر با فواصل ذکر شده قرار گرفتند. دسته سوم بزهای ماده کنترل یا تیمار شاهد بودند که در یک سالن مجزا و در 2 گروه 8 رأسی قرار داشتند. نتایج نشان داد که تاثیر جنس نر در همزمان‌سازی فحلی، آغاز سریعتر چرخه تناسلی و نیز باروری در اوایل فصل تولیدمثل معنی‌دار است. در مقایسه با گروه سیدر گذاری شده، گروه اول نتایج بهتری را در بروز فحلی (7/116 در مقابل 6/91 درصد) و همزمانی فحلی نشان دادند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
دقیق کیاح., & محمدیو. (2633). اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه های تولیدمثلی بزهای ماده نژاد مرخز در فصل تولید مثل. پژوهشهای علوم دامی ایران, 4(2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v4i2.15150
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی