##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حمیدرضا انصاری رنانی , حمیدرضا باقرشاه , سپهر مرادی ,

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان انجام گرفت. در این طرح از 28 راس شتر ماده یک کوهانه استان سمنان در قالب سه گروه سنی (جوان، بالغ و مسن) برای اندازه گیری خصوصیات الیاف استفاده شد. مقدار 50 گرم الیاف از قسمت میانی سمت چپ شترها، جهت تعیین خصوصیات، نمونه برداری گردید. مدل آماری این تحقیق، طرح کاملا تصادفی بود. تجزیه داده ها و مقایسه میانگین ها به روش دانکن و با استفاده از برنامه نرم افزاری SAS انجام گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که طول دسته الیاف و درصد کرک در شترهای جوان به طور معنی داری بیشتر از شترهای بالغ و مسن بود و بین شترهای بالغ و مسن از این لحاظ تفاوتی وجود نداشت. میانگین قطر در شترهای مسن به طور معنی داری بیشتر از شترهای بالغ و جوان بود و بین شترهای بالغ و جوان از این لحاظ تفاوتی وجود نداشت. سنین مختلف تاثیری بر ضریب تغییرات قطر، درصد الیاف غیر مدولایی و مدولایی نداشت. درصد مو در شترهای جوان به طور معنی داری کمتر از شترهای بالغ و مسن بود و بین شترهای بالغ و مسن از این لحاظ تفاوتی وجود نداشت. راندمان در شترهای مسن به طور معنی داری بیشتر از شترهای جوان بود و در شترهای جوان به طور معنی داری بیشتر از شترهای بالغ بود. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که با افزایش سن، بدلیل بالارفتن نسبی قطر و کاهش درصد کرک از کمیت و کیفیت الیاف شترها کاسته می شود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
انصاری رنانیح., باقرشاهح., & مرادیس. (2012). اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان (مقاله کوتاه). پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i2.11078
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی