##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

احمدرضا ولیپوری , شعبان رحیمی , تقی زهرایی صالحی ,

چکیده

به منظور بررسی اثر آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پری بیوتیک و اسید آلی بر عملکرد، جمعیت کلی فرم های سکوم و وزن اندام های داخلی، 528 قطعه جوجه گوشتی نر سویۀ راس 308 یکروزه در 6 تیمار با 4 تکرار و 22 جوجه در هر تکرار تقسیم شدند. گروه های آزمایشی شامل: 1) شاهد (تغذیه شده با جیره پایه)؛ 2) پریمالاک (جیره شاهد+g/kg 9/0 پریمالاک)؛ 3) باکتوسل (جیره شاهد+g/kg 1/0 باکتوسل)؛ 4) ویرجینیامایسین (جیره شاهد+ppm 15/0 یرجینیامایسین)؛ 5) فرماکتو (جیره شاهد+g/kg 2 فرماکتو) و 6) فرمایسین (جیره شاهد+g/kg 2 فرمایسین) بودند. در روز 7 همه جوجه ها از طریق تلقیح درون چینه دان با mL 5/0 محلول PBS حاوی mL/ CFU107×1 مخلوط دو سرووار بیماری زای Escherichia coli (O2K12 و O78K80) چالش یافتند. جهت بازیابی سرووارهای چالش یافته 8 جوجه از هر گروه آزمایشی در روزهای 14، 28 و 42 به روش انسانی کشته و نمونه گیری از کبد، طحال و محتویات سکوم آنها به عمل آمده و وجود ژنهای stx1، stx2، eaeA و hlyA مورد شناسایی قرار گرفت. افزایش وزن (P<0.01) و ضریب تبدیل کل دوره (P<0.05) در تیمارهای ویرجینیامایسین و پریمالاک بهبود یافت. بازیابی سرووار های چالش یافته تنها در گروه های شاهد (46 درصد) و آنتی بیوتیک (25 درصد) مشاهده شد و در سایر گروه ها مشاهده نگردید. افزودن پروبیوتیک، پری بیوتیک و اسید آلی در مقایسه با گروه شاهد و آنتی بیوتیک، جمعیت کلیفرم های سکوم را در همه مراحل به طور معنی داری کاهش داد (P<0.05). افزودنی های خوراکی در هیچ یک از دوره ها تأثیری بر وزن اندام های داخلی نداشت.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ولیپوریا., رحیمیش., & زهرایی صالحیت. (2012). اثر افزودنی های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با Escherichia coli. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(2). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i2.11008
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی