##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حمید بیکی , عباس پاکدل , محمد مرادی شهر بابک ,

چکیده

.این مطالعه به منظور بررسی تاثیر انتخاب واگرای کوتاه مدت برای صفت وزن بدن در سن 4 هفتگی بر روی شکل منحنی رشد در لاین های مختلف بلدرچین های ژاپنی انجام گردید. لاین های مختلف مورد بررسی در این تحقیق شامل لاین سنگین وزن (HW)، سبک وزن (LW) و شاهد در طی 7 نسل انتخاب بلدرچین های ژاپنی برای صفت وزن 4 هفتگی ایجاد شدند. به منظور بررسی و توصیف الگوی رشد لاین ها از پارامترهای تابع ریچارد استفاده گردید. وزن هچ در بلدرچین های هر سه لاین تقریبا مشابه بود (در لاین های HW، LW و شاهد به ترتیب برابر با 08/8، 55/7 و 76/8 گرم). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انشعاب لاین های تحت انتخاب (HW و LW) از گروه شاهد بلافاصله پس از هچ آغاز گردیده است. در درون لاین ها و بین دو جنس تفاوتی از نظر متوسط نرخ رشد و سن و وزن بدن در نقطه عطف و وزن بلوغ جسمی ملاحظه نشد. اما در بین لاین ها تفاوت های قابل ملاحظه ای از نظر پارامترهای منحنی رشد وجود داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انتخاب واگرا در کوتاه مدت منجر به تغییر الگوی رشد و اجزای لاشه در بلدرچین ژاپنی خواهد شد. لذا به منظور پیشگیری از اثرات جانبی نامطلوب ناشی از انتخاب در بلدرچین ژاپنی، توصیه می شود تغییرات ایجاد شده در الگوی رشد پرنده ها نیز در برنامه های انتخاب لحاظ گردد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
بیکیح., پاکدلع., & مرادی شهر بابکم. (2011). تاثیر انتخاب واگرا برای وزن بدن 4 هفتگی بر شکل منحنی رشد در بلدرچین ژاپنی. پژوهشهای علوم دامی ایران, 3(1). https://doi.org/10.22067/ijasr.v3i1.10534
نوع مقاله
مقالات علمی پژوهشی