نویسنده = علی نیکخواه
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393

10.22067/ijasr.v6i1.20857

حسین جانمحمدی؛ اکبر تقی زاده؛ پرویز یاسان؛ جلیل شجاع؛ علی نیکخواه


2. تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

10.22067/ijasr.v2i2.4095

حسین ارزانی؛ زینب جعفریان جلودار؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی