دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1392 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

2. بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان

10.22067/ijasr.v5i2.28542

رضا ولی زاده؛ مرضیه قدمی کوهستانی


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

3. اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی

10.22067/ijasr.v5i2.28301

محسن تیموری؛ رضا وکیلی؛ سونیا زکی زاده؛ علیرضا فروغی؛ حسن رحمانی


4. برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی

10.22067/ijasr.v5i2.28287

مصطفی آشوری؛ قاسم جلیلوند؛ مهران مهری؛ غلامرضا زابلی؛ محمود قزاقی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

5. تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی

10.22067/ijasr.v5i2.28290

مریم هرسینی؛ محمد رضا بوجارپور؛ موسی اسلامی؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی


مقالات علمی- پژوهشی

11. Abstract

10.22067/ijasr.v5i2.28298

پژوهشهای علوم دامی ایران