اثر جوشانده گیاه دارویی چوغان (Seidlitzia rosmarinus) بر عملکرد شیردهی و تولید مثلی گاوهای تازه‌ زای هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 محقق اردبیلی

10.22067/ijasr.2021.38314.0

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر جوشانده گیاه دارویی چوغان (Seidlitzia rosmarinus) بر عملکرد شیردهی و تولید مثلی گاوهای تازه زای هلشتاین بود. بدین منظور، تعداد 100 راس گاو شیری تازه زایمان کرده در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انتخاب شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) گروه کنترل بدون افزودنی گیاهی و 2) گروه دریافت کننده جوشانده 500 گرم گیاه دارویی چوغان به مدت 3 روز پس از زایش بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از جوشانده گیاه دارویی چوغان در گاوهای پس از زایش موجب افزایش تولید شیر گردید (05/0P<) ولی بر ترکیبات شیر تاثیری نداشت. درصد آبستنی زیر 100 روز پس از زایش و 100 تا 200 روز پس از زایش نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. همچنین درصد گاوهای آبستن شده با 1 الی 2 سرویس برای آبستنی برای گروهی که جوشانده چوغان دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. آنالیز آماری داده­ها نشان داد بیشترین وضعیت نرمال رحمی برای گاوهای دریافت کننده جوشانده گیاه چوغان بود بطوری­که این مقدار 70 درصد نسبت به 14/54 درصد در گروه شاهد بود. همچنین نتایج مربوط به گاوهای درگیر متریت پس از زایش نیز نشان از کاهش درگیری متریت در گروه دریافت کننده جوشانده گیاه چوغان بود بطوریکه این مقدار 20 درصد در مقابل 42/31 درصد در گروه شاهد بود. غلظت خونی گلوکز تحتت تاثیر خوراندن جوشانده افزایش و غلظت اسیدهای چرب غیر استریفیه کاهش یافت (05/0P<). غلظت های خونی سایر فراسنجه ها شامل کلسترول، تری­گلیسیرید، پروتیئن­کل، آلبومین، اوره، و بتاهیدروکسی بوتیرات تحت تاثیر جوشانده گیاه دارویی چوغان قرار نگرفتند. نتایج این مطالعه پیشنهاد می­کند که خوراندن جوشانده گیاه دارویی چوغان به گاوهای تازه زایمان کرده می­تواند اثرات مثبتی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای تازه زای هلشتاین داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on productive and reproductive performance of fresh Holstein dairy cows

نویسنده [English]

  • hossein abdibenemar 1
چکیده [English]

Introduction: Recently, herbal additives have attracted interest from researchers due to their positive effects on animal health and production. The effects of herbal derived feed additives to their effects on rumen fermentation, gut microflora, immune system and the overall animal performance have been studied extensively and the observed results have been attributed to their antimicrobial, anti-oxidant, anti-inflammatory, immune regulatory and metabolic effects. Seidelitzia romarinus is one of the medicinal plants that has been used as forage in animal feeding for a long time. Although the nutritional values of halophytes such as S. rosmarinus are relatively good, they make palatable forage when mixed with other pasture plants. In addition, S. rosmarinus has some medicinal effects and used for the treatment of some diseases based on its antimicrobial and anti-oxidative effects. In traditional medicine, S. rosmarinus had been used extensively to attenuate the uterus problems after parturition especially for metritis prevention and treatment. Due to lack of any scientific evidences on the effects of S. rosmarinus on productive and reproductive performance of fresh cows, the aim of this study was to investigate the effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on production and reproduction performance of fresh Holstein dairy cows.

Material and methods: One hundred post-parturient Holstein dairy cows were allocated randomly to experimental treatments from their parturition day in a completely randomized design. The experimental groups were 1) control cows and 2) the cows that received the decoction of 500 grams S. rosmarinus for first 3 days after parturition. Milk yield and composition were recorded for five months after parturition, reproductive performance including conception rate, service per conception and metritis incidence for three months after parturition. In addition, a blood sampling was done from all cows 12 days. All animals were examined at 3-week intervals with Tran’s rectal palpation until spontaneous estrus. All animals were examined at 3-week intervals by rectal palpation until spontaneous estrus. Inseminations were performed year round. Artificial insemination (AI) was performed by an experienced inseminator with frozen–thawed semen 12 to 18 hours after observed standing estrus. Pregnancy was diagnosed using rectal palpation and ultrasonography between Days 40 and 48 after insemination

Milk production and composition of cows were not affected significantly by drinking S. rosmarinus decoction. The decoction of S. rosmarinus had positive effect on reproduction performance, so conception percentage of cows with lower than 100 days in milk and 100 to 200 days in milk increased when compared to control cows. Percentage of pregnant cows with 1 to 2 services per conception was higher for medical herb group. Percentage of cows with normal uterus in the decoction received group was higher than control cows, 70 % versus 50.14 %, respectively. Incidence of metritis decreased in cows received S. rosmarinus decoction (20 % versus 31.42 %, respectively). The observed effects from the S. rosmarinus decoction may be attributed to the antimicrobial effects of S. rosmarinus that prevented from new uterine infections or treated some sub-clinical metritis and therefore resulted in healthier uterine and better reproductive performance. Concentrations of blood glucose and non-esterified fatty acids were affected by drinking S. rosmarinus decoction so, the decoction received cows had higher glucose and lower non-esterified fatty acids levels. These blood parameters are the indicators of overall energy status of the cow and the observed results shoes that cows received S. rosmarinus had better energy status. Concentrations of blood cholesterol, triglyceride, total protein, albumin, urea, and beta hydroxy butyrate and blood enzyme activities including aspartate amino transferase and alkaline phosphatase were not influenced by drinking the herbal decoction.

Conclusion: The results proposed that S. rosmarinus decoction may have positive effects on reproductive performance of fresh Holstein dairy cows. Concentrations of blood cholesterol, triglyceride, total protein, albumin, urea, and beta hydroxy butyrate and blood enzyme activities including aspartate amino transferase and alkaline phosphatase were not influenced by drinking the herbal decoction. Concentrations of blood cholesterol, triglyceride, total protein, albumin, urea, and beta hydroxy butyrate and blood enzyme activities including aspartate amino transferase and alkaline phosphatase were not influenced by drinking the herbal decoction. The results proposed that S. rosmarinus decoction may have positive effects on reproductive performance of fresh Holstein dairy cows.

Conclusion: The results proposed that S. rosmarinus decoction may have positive effects on reproductive performance of fresh Holstein dairy cows.

Key words: Fresh cows, Milk production, Reproduction, Seidelitzia rosmarinus decoction.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresh cows
  • Milk production
  • reproduction
  • Seidelitzia rosmarinus decoction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1400