اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق جذب احتمالی گوسیپول آزاد موجود در کنجاله پنبه دانه توسط بنتونیت سدیم و تهیه جیره اقتصادی برای مرغ های تخمگذار مسن بود. این پژوهش به صورت ترتیب فاکتوریل 3 × 3 در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح صفر، 1 و 2 درصد بنتونیت سدیم و سه سطح صفر، 10 و 20 درصد کنجاله پنبه دانه در جیره انجام شد. این آزمایش با 9 تیمار و 4 تکرار 8 قطعه ای مرغ تخمگذار هایلاین واریته 36W- از سن51 تا 63 هفتگی اجرا شد. استفاده از میزان20 درصد کنجاله پنبه دانه در جیره باعث کاهش قابلیت هضم ماده آلی، افزایش مصرف خوراک، کاهش تولیدتخم مرغ و سود آن گردید اما میزان 10 درصد کنجاله پنبه دانه اثر منفی بر عملکرد مرغ نداشت و باعث کاهش هزینه تولید نیز شد. هر چند بنتونیت سدیم قابلیت هضم ماده خشک و آلی را کاهش داد اما اثر منفی معنی داری بر مصرف خوراک، تولید و بهره اقتصادی مرغ نداشت. کنجاله پنبه دانه سبب کاهش رطوبت فضولات شد ولی بنتونیت سدیم اثر معنی داری بر آن نداشت. در ضمن هیچ کدام اثری بر کیفیت پوسته نداشتند. بطور کلی، جیره با میزان 1 درصد بنتونیت سدیم و 10 درصد کنجاله پنبه دانه از نظر عملکرد و اقتصادی بهتر از سایر جیره ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sodium Bentonite Addition to Diets Containing Cottonseed Meal on Apparent Digestibility of Nutrients and Profitability of Laying Hens

نویسندگان [English]

  • A. Gilani
  • H. Kermanshahi
  • A. Golian
  • A. Tahmasbi
چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effect of cottonseed meal (CSM) treated with sodium bentonite (SB) on laying hen profit and apparent digestibility of nutrients. A 3×3 factorial arrangement in a completely randomized design with 9 dietary treatments of 4 replicates consisting 3 levels of SB (0, 1 and 2%) and 3 levels of CSM (0, 10 and 20%) were tested. Nine mash diets were fed to 288 commercial Hy-Line W-36 hens from 51 weeks of age for 12 weeks. Feeding 20% CSM reduced apparent digestibility of organic matter and egg production and increased feed cost. Inclusion of 10% CSM did not have adverse impacts on nutrients digestibility and hen performance. Interestingly, CSM at the level of 10% increased economic profit and reduced excreta moisture. Egg shell quality was not influenced by SB or CSM. The SB significantly decreased apparent digestibility of dry matter and organic matter; however did not have deleterious effects on productive traits. In overall, diet with 1% SB and 10% CSM resulted in the best performance and the most economic profit of laying hens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hy-line laying hen
  • Cottonseed meal
  • Sodium bentonite
  • Excreta moisture
  • profitability
CAPTCHA Image