دکتر رضا ولی زاده (سردبیر)
استاد
تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت : http://www.um.ac.ir/~valizadeh/
آدرس ایمیل : rvalizadh@yahoo.com

دکتر محسن دانش مسگران
استاد
تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت : http://www.um.ac.ir/~danesh/
آدرس ایمیل : danesh@um.ac.ir

دکتر غلامرضا قربانی
استاد
تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
وب سایت : http://ghorbani.iut.ac.ir/index.htm
آدرس ایمیل : ghorbani@cc.iut.ac.ir

دکتر سید محمد مهدی طباطبایی
استاد
تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
وب سایت :
آدرس ایمیل : m_tabatabai@basu.ac.ir

دکتر حسن نصیری مقدم (مدیر مسئول)
استاد
تخصص: تغذیه طیور
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت :
آدرس ایمیل : yasharna@yahoo.com

دکتر ابولقاسم گلیان
استاد
تخصص: تغذیه طیور
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت : http://www.um.ac.ir/~golian-a/
آدرس ایمیل : g_golian@yahoo.com

دکتر جواد پوررضا
استاد
تخصص: تغذیه طیور
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
وب سایت :
آدرس ایمیل : Jpourreza96@yahoo.com

دکتر فتح الله بلداجی
استاد
تخصص: تغذیه طیور
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
وب سایت : http://boldaji.profcms.gau.ac.ir/
آدرس ایمیل :

دکتر محمد جواد ضمیری
استاد
تخصص: فیزیولوژی حیوانی
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
وب سایت : http://shirazu.ac.ir/ans_dep/node/21
آدرس ایمیل : zamiri@shirazu.ac.ir

دکتر محمد رضا نصیری
استاد
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وب سایت : http://www.um.ac.ir/~nasiri/
آدرس ایمیل : nassiryr@um.ac.ir; nassiryr@gmail.com

دکتر اردشیر نجاتی جوارمی
دانشیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
وابستگی سازمانی: گروه علوم دامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
وب سایت : http://can.ut.ac.ir/member/javaremi.aspx
آدرس ایمیل : javaremi@ut.ac.ir

دکتر احسان خافی پور
استادیار
تخصص: میکروبیولوژی پزشکی و علوم حیوانی
وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی و علوم غذایی، گروه علوم دامی، دانشکده علوم پزشکی و گروه میکروبیولوژی پزشکی، دانشگاه مانیتوبا، مانیتوبا، کانادا
وب سایت : http://www.KhafipourMircrobiomeLaboratory.com
آدرس ایمیل : Ehsan.Khafipour@gutmicrobiomelab.com

دکتر مهدی سرگلزایی
دانشیار
تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد
وابستگی سازمانی: مرکز بهبود ژنتیک حیوانی، گروه علوم بیوزیستی حیوانی، دانشگاه گوئلف، اونتاریو، کانادا
وب سایت : http://www.aps.uoguelph.ca/~msargol/
آدرس ایمیل : msargol@uoguelph.ca