زمینه مطالعاتی

این نشریه در حوزه های ذیل مقاله می پذیرد:


تغذیه نشخوارکنندگان


تغذیه طیور


ژنتیک و اصلاح نژاد دام


فیزیولوژی


مدیریت و سایر

سیاست دسترسی آزاد

نسخه‌برداری و استفاده از مقاله‌های این نشریه تابع قانون دسترسی آزاد می‌باشد.

فرآیند پذیرش مقالات در نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران

1- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه


2- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی


3- عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)


4- ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله


5- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله
در این مرحله سه حالت ممکن است:


الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.


ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت می‌شود.


ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.


6- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)


7- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله


8- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله


9- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه


10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.


11- مقالات پذیرش شده جهت واریز مبلغ انتشار نشریه (یک میلیون ریال) به نویسنده عودت می‌شود.


12- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.
لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله

استفاده از تشابه‌یاب

در این نشریه امکان تشابه‌یابی مقالات با استفاده از سرویس ارائه شده توسط شرکت یکتاوب افزار شرق http://www.yektaweb.com فراهم شده است.

Sponsors

  • Iranian Journal of Animal Science Research

تاریخچه مجله

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران از سال 1388 به ‌صورت فصلنامه توسط دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می‌شود.