اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر: دکتر رضا ولی زاده
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۳۱۰۶
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۰۰۱
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۵۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

ضریب تاثیر: 0.2
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 79 B
قالب انتشار: آنلاین
 • امیر موسائی
 • علی اسدی الموتی
 • مجتبی یاری
 • سمانه قاسمی
 • مهدی بهگر
 • عبدالمنصور طهماسبی
 • علی رزاقی
 • رضا طهماسبی
 • عطیه بهلولی قائن
 • محمد نوروزی ابدال آبادی
 • مرضیه قدمی کوهستانی
 • منصور رضائی
 • احمد حسن آبادی
 • فریبرز خواجعلی
 • سمیه سالاری
 • بهروز دستار
 • علی نوبخت
 • داوود علی ساقی
 • علی هاشمی
 • فاطمه بحری بیناباج
 • سعید انصاری مهیاری
 • علی جوادمنش
 • محمدرضا محمدآبادی
 • مریم نصرتی
 • نصر الله پیرانی
 • عباس پاکدل
 • زهرا رودباری
 • عیسی دیرنده
 • مسعود دیدارخواه
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

علمی پژوهشی- فیزیولوژی