حسانیژیلا, نصیریمحمدرضا, بختیاری زادهمحمدرضا, طهمورث پورمجتبی, و جوادمنشعلی. “آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-Seq”. پژوهشهای علوم دامی ایران 10, no. 1 (نوامبر 22, 2017): 117-130. دسترسی فوریه 24, 2020. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/66151.