یوسفیزهره, بیگی نصیریمحمد تقی, مرادینورالدین, و ایمانیمهدی. “برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس”. پژوهشهای علوم دامی ایران 8, no. 2 (جولای 9, 2016): 382-391. دسترسی می 25, 2020. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/49127.