ایریسوریه, صمدیفیروز, و حسنیسعید. “تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش”. پژوهشهای علوم دامی ایران 4, no. 4 (مارس 17, 2013). دسترسی می 25, 2020. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/20336.