یوسفیز., بیگی نصیریم. ت., مرادین., و ایمانیم. “برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 8, ش 2, جولای 2016, صص 382-91, doi:10.22067/ijasr.v8i2.49127.