مرادیم., حسین خانیع., تقی زادها., علیجانیص., و دقیق کیاح. “جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 5, ش 1, آگوست 2013, doi:10.22067/ijasr.v5i1.24505.