ایریس., صمدیف., و حسنیس. “تاثیر دفعات زایش بر راندمان تولیدمثلی گاوهای شیری در دوره پس از زایش”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 4, ش 4, مارس 2013, doi:10.22067/ijasr.v4i4.20336.