زرقیح., گلیانا., کرمانشاهیح., راجیا. ر., و هروی موسویع. “اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 3, ش 4, مارس 2634, doi:10.22067/ijasr.v3i4.12484.