اکبریغ., محرمیا., و شاه حسینیغ. “تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی”. پژوهشهای علوم دامی ایران, ج 3, ش 1, دسامبر 2011, doi:10.22067/ijasr.v3i1.10541.