[1]
حسانیژ., نصیریم., بختیاری زادهم., طهمورث پورم., و جوادمنشع., “آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq”, IJASR, ج 10, ش 1, صص 117-130, نوامبر 2017.