[1]
یوسفیز., بیگی نصیریم. ت., مرادین., و ایمانیم., “برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس”, IJASR, ج 8, ش 2, صص 382-391, جولای 2016.